Rodzicu, kilka cennych informacji przed otwarciem żłobków i przedszkoli miejskich.

Stopniowe uruchamianie pracy żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Możliwość korzystania z opieki w żłobkach i przedszkolach jest obecnie adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Pierwszeństwo powrotu do żłobka bądź przedszkola będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na pozostanie z dzieckiem w domu lub ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dziecko nie dostanie się do przedszkola bądź żłobka, do 24 maja możecie korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

Rodzicu, już dziś zacznij przygotowywać siebie i twoje dziecko do warunków z jakimi zetkniecie się w najbliższy poniedziałek i pamiętaj:

• Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekazuj na bieżąco dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

• Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki, pamiętaj o obowiązkowych środkach zabezpieczających tj. maseczka, rękawiczki.

 • Pracownik żłobka czy przedszkola zmierzy temperaturę dziecku przed wejściem do placówki.

• Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

• Wyjaśnij dziecku, że nie będzie mogło zabierać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Niektóre z wymienionych zaleceń stosujemy oczywiście stosownie do wieku dziecka.

Szczegółowe informacje oraz procedury przygotowywane obecnie przez pracowników żłobków i przedszkoli zostaną Państwu przekazane najpóźniej w dniu 11 maja b.r.