REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW

KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”

I Nazwa konkursu: „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”- PLAKAT Z OKAZJI 100 ROCZNICY

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

II Cel ogólny:

 • Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Cele szczegółowe:

 • promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu,

 • kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa

 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,

 • podniesienie świadomości narodowej i lokalnej,

 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Ojczyzny.

III Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 9 im.”Baśniowej Krainy” w Mielcu.

2. Prace muszą być wykonywane w formie plakatu o tematyce patriotycznej związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

3. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne z fotografią włącznie. Format nie powinien być mniejszy niż A3 (duży blok rysunkowy) i nie większy niż A1 (100 X 70 cm).

3. Prace należy dostarczyć do dnia 07.11.2018r. u Pań z poszczególnych grup.

IV Przebieg konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 09.11.2018r.

V Kryteria oceny:

 • zawartość merytoryczną,

 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,

 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,

 • formę estetyczną pracy,

 • wykorzystanie różnych technik plastycznych.

VI Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.