Rodziców, którzy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola

zapraszamy na stronę:

mielec.formico.pl

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

·         Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się    z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6lat.Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

·         Dzieci z odroczonym  obowiązkiem  szkolnym  kontynuują  przygotowanie  przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

·         Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Mielca wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

 

1.W tym roku postępowanie rekrutacyjne po raz pierwszy zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Zgodnie z nim wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie od 13 do 23 marca 2018 r. Podkreślić należy, iż ani data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, wydrukowania wniosku, złożenia wniosku w przedszkolu, czy też zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci do przedszkola.

 

2.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku  szkolnym 2018/2019 w  przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

3. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 

·         Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Biorą w nim udział zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec: dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach2015-2012) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Miejskiej Mielec mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami. Rodzice/prawni  opiekunowie  dzieci  urodzonych  w  2016  r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach  mogą  ubiegać  się  o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5lat.

 

·         Rodzice/prawni opiekunowie po zalogowaniu na stronę mielec.formico.pl:

-        wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

-         drukują    wypełniony      wniosek      i      po      podpisaniu,     składają     go w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

·         We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich  preferencji  w  porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

·         Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

·         Za  sprawdzenie  i  potwierdzenie   zgodności   informacji   zawartych   we  wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola.

 

·         Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Wzory oświadczeń dostępne będą w systemie informatycznym w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

·         Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

 

·         Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym we wniosku.

 

·         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-        żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-        zwrócić się do Prezydenta Miasta Mielca o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

·         W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 

·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

-         w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

-         w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  w  uchwale  nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Mielcu, tzw. Kryteria samorządowe.

 

·         Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  w  formie  listy  dzieci   zakwalifikowanych   i   niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

·       Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane  do  przyjęcia   i   rodzice   potwierdzili   wolę   zapisu   i   podaje   do   publicznej    wiadomości    listę    kandydatów    przyjętych    i    nieprzyjętych   do przedszkola.

 

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

-        wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  dziecka  do  przedszkola  w   terminie   7   dni   od   dnia   podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-   wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, na                  rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

4. Rekrutacja dzieci z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność

 

·         Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

-        w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

-        w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

·         Kopię  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanego  ze  względu  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu, wskazanym  na liście preferencji.

 

·         O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

·         Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.

 

Życzymy trafnych wyborów przedszkola!

 

 

{/AF}

Poniżej zamieszczamy „Przewodnik dla rodzica,

dotyczący elektronicznej rekrutacji.

Przewodnik dla rodzica – rekrutacja do przedszkola

Poinformujemy Państwa, gdy dostęp do strony,

na której odbywać zapisy zostanie uruchomiony.

Uwaga!

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola,

którzy są zainteresowani kontynuacją edukacji swoich dzieci w naszym przedszkolu,

prosimy o odebranie w grupach i uzupełnienie

DEKLARACJI KONTYNUACJI EDUKACJI W PRZEDSZKOLU

Bardzo prosimy o jak najszybszy zwrot deklaracji.

Uwaga!

Nowe terminy rekrutacji!!! Składanie wniosków od 13 marca

(szczegóły w poniższym załączniku).Aktualne Zarządzenie Prezydenta dotyczące

nowych terminów rekrutacji

Zał. 1oraz Uchwalę Rady Miasta w sprawie kryteriów naboru

 

Zał. 2

 

 

Przypominamy, że rekrutacja odbywać się będzie drogą internetową!

Prosimy śledzić stronę przedszkola, gdyż niebawem ukażą się kolejne

 

informacje i linki służące uzupełnieniu wniosków o przyjęcie.

 

Uwaga!

Ulegną zmianie terminy rekrutacji!

Więcej informacji już wkrótce...

 

,,OTWARTE DRZWI”

 Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 W dniach 19-23.02.2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbędzie się akcja informacyjna ,,OTWARTE DRZWI”- realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja adresowana jest do mieszkańców miasta Mielca, a w szczególności do:

 - osób doświadczających przemocy w rodzinie

 - osób stosujących przemoc w rodzinie

 - świadków przemocy w rodzinie

 Od poniedziałku do piątku zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania w standardowych godzinach pracy instytucji. W ramach akcji konsultacji udzielać będzie specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

 Wszystkim zgłaszającym się będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie, m.in.: procedury ,,Niebieskiej Karty”, karnych konsekwencji stosowania przemocy dla sprawców przemocy domowej, praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz sposobów ich egzekwowania, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

  

Harmonogram dyżurów

 w ramach akcji informacyjnej dla mieszkańców miasta Mielca ,,Otwarte Drzwi”-

 w dniach 19-23.02.2018r.

 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 ul.Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec

  

Dzień tygodnia

Zakres konsultacji

Godziny przyjęć

Numer pokoju

Numer telefonu

 

Poniedziałek

19.02. 2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

16.00-17.00

pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

16.00-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Wtorek

20.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.15-17.00

pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok. 32

(017) 581 02 92

 

Środa

21.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Czwartek

22.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok. 33

 

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Piątek

23.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok.33

 

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(17) 581 02 92

 

 

 

 

Uwaga!

 Określono już terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

na rok szkolny 2018/2019.

 

Poniżej załączamy:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca

dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego,

zał. 1

 

- Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

zał. 2

 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie

z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji

 

 

 

Uwaga!

 

Prosimy o zgłaszanie obecności bądź nieobecności dziecka

w czasie ferii (29.01-09.02)

w celu organizacji pracy w tych dniach.

Dzieci z filii zapraszamy na ul. Pisarka.

 W poniedziałek 22.01.2018r. dzieci obejrzą

teatrzyk pt. „Strach ma wielkie oczy”

Życzymy im miłych wrażeń!

 

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne

jutrzejsze wyjście starszaków

do SP-9 na zabawę karnawałową

zostaje odwołane.