Przedszkole Miejskie nr 9 im. "Baśniowej Krainy" w Mielcu
ul. Pisarka 23, 39-300 Mielec
filia: ul. Tańskiego 3
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
NR KONTA: 08 1020 4913 0000 9302 0119 3945
 
Wpłat należy dokonywać do 16 dnia każdego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. Wpłat dokonujemy w dokładnie takiej wysokości, jaka jest podawana (prosimy nie robić nadpłat!).
 
kontakt ul. Pisarka: tel. 17 585 23 33
kontakt ul. Tańskiego: tel. 696 403 235  
 
Dyrektor: mgr Anna Maryniak
 
Przedszkole czynne: pon.-pt. w godz. 6:00-16:00
 
 
 
 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, co następuje:
 
 
Administrator danych osobowych:
administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Mielcu im. ,,Baśniowej Krainy” jest Dyrektor Przedszkola.
 
Siedziba administratora: ul. Pisarka 23, 39 – 300 Mielec
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 17 7874035
 
Cel przetwarzania danych:
Realizacja zadań przedszkola publicznego w tym min. : 
a) rekrutacji dzieci do przedszkola,
b) ewidencji dzieci,
c) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, 
d) w celach sprawozdawczych,
e) korzystania z monitoringu wizyjnego w warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 
Podstawą przetwarzania danych są: ustawa o systemie oświaty
  ustawa Prawo oświatowe
  ustawa o systemie informacji oświatowej
  rozporządzenia Ministra Oświaty
  zgoda opiekuna dziecka którego dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
  informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).
Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. 
Niepodanie powyższych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

 

 

 

 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

http://edukacjawczesnoszkolna.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/podstawa_programowa_2017_przedszkola_edukacjawczesnoszkolnaedupl.pdf

 

PROGRAMY REAIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”

Program nauczania Kocham przedszkole koncentruje się na zrównoważonym rozwoju
dzieci. Zawarte w nim treści pozwalają na indywidualizację pracy.Wyodrębnione obszary obejmują wymagania edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej.
Sercem programu 
Kocham przedszkole jest dziecko i jego ścieżka rozwoju, a nauczyciel – towarzyszem pobudzającym procesy rozwojowe. Program ten jest zgodny z nową podstawą programową.

 

Program wychowawczy przedszkola

Celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Pragniemy, aby rezultatem naszej pracy wychowawczej była dziecięca świadomość swojej wartości i indywidualności. Chcemy, aby każde dziecko rozumiało i respektowało zasady współżycia i współdziałania z innymi ludźmi. Aby nie obawiało się wyrażać swoich emocji, ale szanowało także odczucia innych. Naszym priorytetem jest wpojenie każdemu dziecku istoty tolerancji, otwartości i wrażliwości na otaczający je świat.

 

Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”

Program adaptacyjny został opracowany dla potrzeb dzieci nowo przyjętych do przedszkola i jest wprowadzany w miesiącach: sierpień, wrzesień. Został on oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. Program „Będę przedszkolakiem” ma na celu stwarzać dzieciom odpowiednie warunki umożliwiające szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole, a także nawiązać współpracę z rodziną dziecka w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

 

Program „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej” i E. Zielińskiej

Scenariusze do programu zawierają praktyczne formy i metody pracy z dziećmi przedszkolnymi, których celem jest wspomaganie ich rozwoju umysłowego. Są one propozycją zabaw, gier i ćwiczeń umożliwiających przyswojenie pojęć z zakresu edukacji matematycznej przez konkretne działania zgodne z rozwojem intelektualnym dzieci.

 

Program autorski „Zapraszamy do Krainy Baśni- bajkoterapia”,

Głównym celem programu jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wynikające z powyższego celu zadania polegają na: uczeniu nawiązywania bliskich, serdecznych kontaktów z drugim człowiekiem, nabywaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych, przyzwyczajaniu do panowania nad własnymi emocjami i właściwego reagowania na emocje innych, uczeniu postępowania zgodnego z normami i zasadami akceptowalnymi społecznie, zdobywaniu doświadczeń w mówieniu, słuchaniu innych i bycia słuchanym, wprowadzeniu w świat wartości uniwersalnych, takich jak: prawda, piękno, miłość, dobro.

 

Program autorski „W zaczarowanym świecie literek” w oparciu o metodę I. Majchrzak

Jest opisem działań zmierzających do wprowadzenia dziecka w świat pisma poprzez zabawę, wykorzystując jednocześnie charakterystyczną cechę dziecka: skupienie uwagi na samym sobie, oraz jego naturalną ruchliwość. Pierwszy etap to tzw. etap inicjacji. Na tym poziomie dziecko otrzymuje wizytówkę ze swoim imieniem, które ma dla niego znaczenie emocjonalne (szybsze zapamiętanie poprzez odniesienie do emocji). Dziecko z łatwością rozpoznaje swoje imię wśród imion innych dzieci. Następne etapy to wiele gier i zabaw pozwalających dzieciom na poznanie pozostałych imion, wyrazów oraz liter alfabetu.

 

Program autorski „Jestem bezpieczny”

Program powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno - wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem. Podczas realizacji programu dzieci dowiadują się, jakie sytuacje mogą być dla nich niebezpieczne, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa i przede wszystkim, jak go unikać.

 

Program „Na ósmą do szkoły”

Program, który poprzez współpracę ze szkołą podstawową pomaga dzieciom z grupa najstarszych przełamać barierę startu szkolnego.

 

Ponadto grupy będą realizować inne programy autorskie.

Informacja o realizacji takiego programu będzie znajdować się

przy tematach tygodni danego miesiąca. 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia - maluszki

 

6.00 – 8.00      Czas na powitanie

- budowanie kontaktu, więzi, atmosfery zaufania i przyjaźni między dziećmi, między dziećmi a osobami dorosłymi

- swobodne rozmowy i aktywne organizowanie przez dzieci zabaw, z zachowaniem ustalonych reguł kontaktowych

- aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań, zgodnie z ich samodzielnym wyborem

- zabawy i ćwiczenia ruchowe i integracyjne proponowane przez nauczyciela, wprowadzające dobry klimat dnia (w tym zabawy dramowe i przeciw agresji)

 

8.00 – 8.30      Czas na śniadanie

                        - czynności samoobsługowe

- aktywne uczestnictwo dzieci w przygotowaniu do śniadania (nakrywanie, rozkładanie sztućców)

- spożywanie posiłków w tle cichej muzyki klasycznej

- pomoc dzieci w sprzątaniu ze stołu

 

8.30 – 8.50      Czas na poranne spotkanie (w kręgu)

- rozmowy o ważnych dla dziecka sprawach, emocjach, wydarzeniach, dzielenie się    pomysłami, itp.

                        - zabawy integracyjne, dramowe, tworzące atmosferę przyjaźni i radości

- śpiew piosenek i zabawy przy piosenkach

 

8.50 – 9.00      Czas na zabawy „W czarodziejskim świecie literek”

- zabawy wspomagające dzieci w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania

 

9.00 – 9.20      Czas zabaw i realizacja propozycji zaplanowanych przez nauczyciela

- zabawy i różnorodne działania we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o podstawę programową

 

9.20 – 9.30      Czas wyciszenia i relaksu

- kilkuminutowa relaksacja i odprężenie przy muzyce lub muzyce z wizualizacją

 

9.30 – 9.50      Czas na kontynuowanie zabaw i zajęć dydaktycznych oraz różnorodnej działalności dziecka cz. II

 

9.50 – 11.00    Czas zabaw ruchowych i zabaw na świeżym powietrzu

                                   - czynności higieniczne, samoobsługowe

                                   - zabawy ruchowe w ogrodzie

                                   - spacer

                                   - wycieczka

                                   - ćwiczenia gimnastyczne

                                   - zabawy doświadczalne i eksperymenty

                                   - różnorodne zabawy w sali

 

11.00 - 11.30 Obiad

                                   - czynności higieniczne i samoobsługowe

            - pomoc w nakrywaniu obiadu

            - spożywanie posiłku, jw.

            - sprzątanie z aktywnym udziałem dzieci

 

11.30 – 14.00  Czas na odpoczynek

                        - zorganizowany odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

 

14.00 – 14.20  Czas na podwieczorek

                        - zaangażowanie dzieci jak przy obiedzie i śniadaniu

 

14.20 – 15.00  Czas na spotkanie z bajką i baśnią

                        - baśniowe zabawy dramowe

                        - muzyczna, plastyczna i ruchowa zabawowa interpretacja baśni

                        - twórcza aktywność dzieci

 

15.00 – 16.00  Czas na zabawy domykające i zamykające dzień

                        - swobodna aktywność dzieci we wszystkich obszarach rozwojowych

- dzielenie się doświadczeniami i indywidualne kontakty z dziećmi

- indywidualne wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności i niwelowanie trudności rozwojowych

- indywidualne kontakty z rodzicami           

 

 

 

Ramowy rozkład dnia - średniaki

 

6.00 – 8.00 Czas na powitanie

- budowanie kontaktu, więzi, atmosfery zaufania i przyjaźni między dziećmi, między dziećmi a osobami dorosłymi

- swobodne rozmowy i aktywne organizowanie przez dzieci zabaw, z zachowaniem ustalonych reguł kontaktowych

- aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań, zgodnie z ich samodzielnym wyborem

- zabawy i ćwiczenia ruchowe i integracyjne proponowane przez nauczyciela, wprowadzające dobry klimat dnia (w tym zabawy dramowe i przeciw agresji)8.00 – 8.30 Czas na śniadanie

- czynności samoobsługowe

- aktywne uczestnictwo dzieci w przygotowaniu do śniadania (nakrywanie, rozkładanie sztućców)

- spożywanie posiłków w tle cichej muzyki klasycznej

- pomoc dzieci w sprzątaniu ze stołu8.30 – 8.50 Czas na poranne spotkanie (w kręgu)

- rozmowy o ważnych dla dziecka sprawach, emocjach, wydarzeniach, dzielenie się pomysłami, itp.

- zabawy integracyjne, dramowe, tworzące atmosferę przyjaźni i radości

- śpiew piosenek i zabawy przy piosenkach8.50 – 9.00 Czas na zabawy „W czarodziejskim świecie literek”

- zabawy wspomagające dzieci w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania

 

9.00 – 9.20 Czas zabaw i realizacja propozycji zaplanowanych przez nauczyciela

- zabawy i różnorodne działania programowe we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju dziecka

 

9.20 – 9.30 Czas wyciszenia i relaksu

- kilkuminutowa relaksacja i odprężenie przy muzyce lub muzyce z wizualizacją9.30 – 9.50 Czas na kontynuowanie zabaw i zajęć dydaktycznych oraz różnorodnej działalności dziecka cz. II

 

 

9.50 – 11.00 Czas zabaw ruchowych i zabaw na świeżym powietrzu

- czynności higieniczne, samoobsługowe

- zabawy ruchowe w ogrodzie

- spacer

- wycieczka

- ćwiczenia gimnastyczne

- zabawy doświadczalne i eksperymenty

- różnorodne zabawy w sali11.00 - 11.30 Obiad

- czynności higieniczne i samoobsługowe

- pomoc w nakrywaniu obiadu

- spożywanie posiłku, 

- sprzątanie z aktywnym udziałem dzieci11.30 – 12.00 Czas na odpoczynek

- zorganizowany odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

 

12.00 – 14.00 Czas fantazji i niezwykłości

- zadania i działania podejmowane z inicjatywy dzieci

- zabawy wynikające z propozycji dzieci i nauczyciela (organizowane przez nauczyciela)

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

- zabawy muzyczne i matematyczne

- zabawy wspierające rozwój wszystkich sfer percepcji

- zabawy doświadczalne i eksperymenty

- spotkanie z gośćmi Baśniowej Krainy

 

14.00 – 14.20 Czas na podwieczorek

- zaangażowanie dzieci jak przy obiedzie i śniadaniu

 

14.20 – 15.00 Czas na spotkanie z bajką i baśnią

- baśniowe zabawy dramowe

- muzyczna, plastyczna i ruchowa zabawowa interpretacja baśni

- twórcza aktywność dzieci15.00 – 16.00 Czas na zabawy domykające i zamykające dzień

- dzielenie się doświadczeniami i indywidualne kontakty z dziećmi

- indywidualne wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności i niwelowanie trudności rozwojowych

- indywidualne kontakty z rodzicami

 

 
 

 

Ramowy rozkład dnia - starszaki

 

6.00 – 8.00 Czas na powitanie

- budowanie kontaktu, więzi, atmosfery zaufania i przyjaźni między dziećmi, między dziećmi a osobami dorosłymi

- swobodne rozmowy i aktywne organizowanie przez dzieci zabaw, z zachowaniem ustalonych reguł kontaktowych

- aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań, zgodnie z ich samodzielnym wyborem

- zabawy i ćwiczenia ruchowe i integracyjne proponowane przez nauczyciela, wprowadzające dobry klimat dnia (w tym zabawy dramowe i przeciw agresji)8.00 – 8.30 Czas na śniadanie

                        - czynności samoobsługowe

- aktywne uczestnictwo dzieci w przygotowaniu do śniadania (nakrywanie, rozkładanie sztućców)

- spożywanie posiłków w tle cichej muzyki klasycznej

- pomoc dzieci w sprzątaniu ze stołu8.30 – 8.50 Czas na poranne spotkanie (w kręgu)

- rozmowy o ważnych dla dziecka sprawach, emocjach, wydarzeniach, dzielenie się pomysłami, itp.

                        -  zabawy integracyjne, dramowe, tworzące atmosferę przyjaźni i radości

- śpiew piosenek i zabawy przy piosenkach8.50 – 9.00 Czas na zabawy „W czarodziejskim świecie literek”

- zabawy wspomagające dzieci w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania

 

9.00 – 9.20 Czas zabaw i realizacja propozycji zaplanowanych przez nauczyciela

- zabawy i różnorodne działania programowe we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju dziecka

 

9.20 – 9.30 Czas wyciszenia i relaksu

- kilkuminutowa relaksacja i odprężenie przy muzyce lub muzyce z wizualizacją9.30 – 9.50 Czas na kontynuowanie zabaw i zajęć dydaktycznych oraz różnorodnej działalności dziecka cz. II

 

9.50 – 11.00 Czas zabaw ruchowych i zabaw na świeżym powietrzu

- czynności higieniczne, samoobsługowe

- zabawy ruchowe w ogrodzie

- spacer

- wycieczka

- ćwiczenia gimnastyczne

- zabawy doświadczalne i eksperymenty

- różnorodne zabawy w sali11.00 - 11.30 Obiad

                        - czynności higieniczne i samoobsługowe

- pomoc w nakrywaniu obiadu

- spożywanie posiłku, jw.

- sprzątanie z aktywnym udziałem dzieci11.30 – 11.45 Czas na odpoczynek

                     - zorganizowany odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

 

11.45 – 14.00 Czas fantazji i niezwykłości

                        - zadania i działania podejmowane z inicjatywy dzieci

- zabawy wynikające z propozycji dzieci i nauczyciela (organizowane przez nauczyciela)

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

- zabawy muzyczne i matematyczne

- zabawy wspierające rozwój wszystkich sfer percepcji

- zabawy doświadczalne i eksperymenty

- spotkanie z gośćmi Baśniowej Krainy14.00 – 14.20 Czas na podwieczorek

- zaangażowanie dzieci jak przy obiedzie i śniadaniu

 

14.20 – 15.00 Czas na spotkanie z bajką i baśnią

- baśniowe zabawy dramowe

- muzyczna, plastyczna i ruchowa zabawowa interpretacja baśni

- twórcza aktywność dzieci15.00 – 16.00 Czas na zabawy domykające i zamykające dzień

                        - dzielenie się doświadczeniami i indywidualne kontakty z dziećmi

- indywidualne wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności i niwelowanie trudności rozwojowych

- indywidualne kontakty z rodzicami