Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - AKTUALIZACJA 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5/2020 

 

 PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19  

 ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

1. Regulamin wycieczek.
2. Procedura postępowania z wychowankiem przejawiającym agresywne zachowania.
3. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
4. Procedura postępowania z dzieckiem chorym i przewlekle chorym.

 

Regulamin wycieczek w Przedszkolu Miejskim Nr 9

im. „ Baśniowej krainy” w Mielcu

Ogólne zasady organizacji wycieczek i spacerów

§ 1

 1. Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczo-profilaktycznej Przedszkola.

 2. Organizowanie przez Przedszkole krajoznawstwa i turystyki ma na celu
  szczególności:

 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

 2. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

 3. wspomaganie rodziny i Przedszkola w procesie wychowania
  i upowszechniania wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego;

 4. kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

 5. podnoszenie sprawności fizycznej;

 6. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

 7. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

  § 2

 1. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć.

 2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań
  i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.

 3. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci,
  w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych,

  mogą brać udział w wycieczce. Organizator wycieczki ma obowiązek zapewnić im warunki

  odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju stopnia ich niepełnosprawności.

 5. Udział dzieci niepełnosprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem odbywających się

  w ramach zajęć w danym dniu w Przedszkolu, wymaga zgody rodziców (opiekunów prawnych).

Rodzaje wycieczek organizowanych przez Przedszkole

§ 3

 1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki przez Przedszkole odbywa się
  w następujących formach:

 1. wycieczki w ramach zajęć w danym dniu w Przedszkolu – inicjowane
  i realizowane przez nauczyciela w celu realizacji obowiązującego programu

  wychowania przedszkolnego;

 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga

  od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.

§ 4

Wycieczki w ramach zajęć w danym dniu w Przedszkolu oraz krajoznawczo-turystyczne

na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa
i regionu geograficzno-turystycznego organizuje się dla dzieci oddziałów 5- i 6-letnich.

§ 5

 1. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym
  i organizacyjnym, a następnie informuje się rodziców dzieci/prawnych opiekunów

  dziecka o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:

 1. celu;

 2. trasie;

 3. harmonogramie;

 4. regulaminie.

 1. Program wycieczki organizowanej przez Przedszkole, listę uczestników, imię
  i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza

  Dyrektor Przedszkola.

 2. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowe zasady organizacji wycieczek

§ 6

 1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa przydziela się

  opiekunów według następujących zasad:

 1. jeden opiekun na 15 osób podczas wycieczek w miejscu, które jest siedzibą Przedszkola;

 2. jeden opiekun na 10 uczniów przy wyjeździe autobusem poza miejscowość,

  która jest siedzibą Przedszkola;

 3. jeden opiekun na 8 uczestników przy przejazdach kolejowych.

 1. Przy organizacji wycieczek autokarowych do dużych miast, teatrów,

  muzeum, pomników kultury uwzględnia się program wycieczki.

§ 7

 1. Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynających i kończących wycieczkę jest plac Przedszkola,

  skąd dzieci udają się do domu. Dzieci udają się do domu wyłącznie pod opieką

  rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnionych osób.

 2. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa

  i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

 3. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem
  z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu

  do punktu docelowego.

 4. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci,

  z wyjątkiem sytuacji spowodowanej pisemną prośbą rodzica dziecka.

§ 8

 1. Udział dzieci w wycieczce – z wyjątkiem wycieczek odbywających się
  w ramach zajęć w danym dniu w Przedszkolu – wymaga pisemnej zgody

  rodziców/prawnych opiekunów, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć

  koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

 2. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców dzieci.

 3. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas deszczu, burzy, śnieżycy, gołoledzi.

 4. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego

  poruszania się po drogach.

Kierownik wycieczki i opiekunowie

§ 9

 1. Kierownika wycieczki wyznacza Dyrektor Przedszkola spośród pracowników

  pedagogicznych Przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych

  form krajoznawstwa i turystyki.

 2. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich

  powinien być nauczycielem.

 3. W wycieczce, w której udział bierze kilkoro dzieci za zgodą Dyrektora Przedszkola

  można łączyć funkcję kierownika i opiekuna wycieczki.

§ 10

Do zadań kierownika wycieczki należy:

 1. opracowanie programu i harmonogramu wycieczki;

 2. opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;

 3. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz

  sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

 4. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków

  do ich przestrzegania;

 5. określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki

  oraz bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

 6. nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek

  oraz apteczkę pierwszej pomocy;

 7. opieka nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce;

 8. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

 9. dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

§ 11

 1. Obowiązkiem opiekuna jest w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi;

 2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu
  i harmonogramu wycieczki;

 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym

  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

 4. nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych dzieciom;

 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 1. Opiekun wycieczki potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki

  przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.Obowiązki uczestników wycieczki

§12

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 1. przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie;

 2. poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;

 3. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów;

 4. w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna;

 5. w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno;

 6. nie zaśmiecać pojazdu;

 7. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

   

  Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki

§ 13

 1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor Przedszkola.

 2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas zajęć, należy zgłosić Dyrektorowi Przedszkola

  zamiar wyjścia poza teren Przedszkola, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia

  wycieczki w dzienniku zajęć.

Finansowanie wycieczek

§ 14

 1. Plan finansowy wycieczki określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika

  wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

 2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców

  lub innych źródeł, w tym ze środków pozyskanych od osób fizycznych, prawnych,

  organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci biorących udział w wycieczce zobowiązani są

  do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie zostanie sfinansowany

  z innych źródeł.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali udział swego dziecka
  w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat,

  jakie powstały z tego tytułu.

 5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.

 6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych

  związanych z organizacją wycieczki.

 7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania

  nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

 8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury i bilety

  wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia
o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów,

jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 25% kosztów wycieczki.Dokumentacja wycieczki

§ 15

 1. Dokumentację wycieczki stanowią:

 1. karta wycieczki z harmonogramem, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego

  Regulaminu;

 2. dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki;

 3. pisemna zgoda rodziców, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

 4. regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki;

 5. rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

 1. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w pkt 1-4 powinna być złożona do zatwierdzenia

  w terminie co najmniej 2 dni przed jej rozpoczęciem.

  Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Dzieci, które nie uczestniczą w wycieczce oddziału organizowanej w danym dniu zajęć Przedszkolu,

  mają obowiązek brać udział w zajęciach z oddziałem wskazanym przez Dyrektora Przedszkola.

 2. Listę tych dzieci wychowawca dołącza do dziennika zajęć tego oddziału.

 3. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników.

 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

  postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz przepisy

  w sprawie zasad i warunków organizowania przez przedszkola krajoznawstwa i turystyki. 

 6. Z "Regulaminem wycieczek" rodzice (opiekunowie prawni) zostają zapoznani przez stronę internetową przedszkola.

 

§ 17

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

 

 1. załącznik nr 1 – wzór karty wycieczki;

 2. załącznik nr 2 – pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów;

 3. załącznik nr 3 – regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki.

Załącznik nr 1.

Karta wycieczki

 

Cel i założenia programowe wycieczki:.................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Trasa wycieczki:...................................................................................................

..............................................................................................................................

…….........................................................................................................................

 

Termin:....................................Ilość dni:.......................... Oddział……………......

Liczba uczestników:..........................................................................................

Kierownik (imię i nazwisko):...............................................................................

Liczba opiekunów:..............................................................................................

Środek transportu:...............................................................................................

 

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na

wycieczkach dla dzieci.

Opiekunowie wycieczki Kierownik wycieczki

……………………………………

…………………………….. …… ………………………………………........

(imię i nazwisko oraz podpis)

 

Harmonogram wycieczki

 

Data i godzina wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zatwierdzam:

 

......................................................................

(pieczęć i podpis Dyrektora Przedszkola)

 

Załącznik nr 2.

Zgody rodziców/prawnych opiekunów

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce…………………………

do…………………………………………. w dniu……………….......................

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia szkody powstałej w wyniku nieprzestrzegania

Regulaminu wycieczek dla dzieci przez moje dziecko.

LP.

NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA

PODPIS RODZICA

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

Załącznik nr 3.

 

Regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki
Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „ Baśniowej Krainy”
w MielcuKażde dziecko, które jest uczestnikiem wycieczki zobowiązane jest:

 

 1. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny;

 2. stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów;

 3. nie oddalać się od grupy;

 4. przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach

  i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;

 5. nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

 

 

Procedura postępowania
z wychowankiem przejawiającym agresywne zachowania
w
Przedszkolu Miejskim Nr 9 im. ”Baśniowej Krainy” w Mielcu

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.

  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.

  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ,

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

  

Cele procedury:

 • osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej,

  w szczególności w zakresie budowania u wychowanków systemu wartości i wzmacniania

  orientacji w tym, co dobre, a co złe, w zakresie kształtowania u dzieci odporności

  emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach

  oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych

  relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 • eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków korzystających

  ze świadczeń przedszkola,

 • usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec

  dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym
  i wypracowanie metod współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami
  w pokonywaniu trudności wychowawczych,

 • zapobieganie zachowaniom niepożądanym wychowanków,
  w szczególności o charakterze powtarzalnym, wskazanie działań zapobiegawczych

  (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych) w stosunku do zachowań

  dzieci sprawiających trudności wychowawcze

 

 DZIAŁANIA WSTĘPNE

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody
  i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych,

  potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,

  a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu

  w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

 2. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest

  do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.

 3. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do

  zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.

 4. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci,

  jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być

  priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel musi mieć świadomość, że w przypadku

  narażenia zdrowia i życia dzieci poniesie pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

 5. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem

  fizycznym, jak i psychicznym - za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

 6. Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno w ciągu dnia wychodzić z niej samowolnie,

  bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno też samowolnie wychodzić z budynku

  przedszkola ani ogrodu przedszkolnego.

 7. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące
  w grupie, wdraża dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, w tym przede wszystkim

  zasad zgodnej zabawy i zgodnego współżycia z rówieśnikami. Zapoznaje dzieci i ich

  rodziców z systemem nagród i kar obowiązujących w danej grupie.

 8. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września

  uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

  Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

 9. W momencie pojawienia się trudności wychowawczych u dziecka – nauczyciele

  pracujący w grupie, do której przypisane jest dziecko, podejmują działania wychowawcze

  zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemu:

 • prowadzą rozmowy z dzieckiem odwołując się do ustalonych zasad
  i norm;

 • wymieniają spostrzeżenia, wspólnie ustalają plan działania i opracowują go w terminie

  jednego miesiąca od momentu dostrzeżenia problemu;

 • współpracują z psychologiem;

 • wypracowują kontrakt z dzieckiem i rodzicami, określając czas na poprawę;

 • zgłaszają problem dyrektorowi przedszkola, ewentualnie wnioskują
  o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 • współpracują z rodzicami dziecka informując ich o trudnościach wychowawczych

  i agresywnych zachowaniach dziecka oraz zapoznają ich z planem działań

  lub zakresem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaka będzie dziecku udzielana.

  Rodzice pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań wychowawczych.

  Jednocześnie zobowiązują się do rzetelnej współpracy.

 

 

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA ZWIĄZANE

Z AGRESYWNYM ZACHOWANIEM DZIECKA

 

1. Nauczyciel – świadek zdarzenia – wyprowadza agresywne dziecko z sali, izolując je od innych

dzieci i jeśli to możliwe przeprowadza z nim rozmowę, uświadamiając mu nieodpowiednie

zachowanie polegające na naruszeniu norm społecznych i zasad obowiązujących w przedszkolu

(w przypadku dziecka z deficytami rozwojowymi będzie ona miała formę dostosowaną do

jego możliwości percepcyjnych).

2. Jednocześnie do sali natychmiast wchodzi pani woźna-oddziałowa i zajmuje się

pozostałymi dziećmi i zapewnia im poczucie bezpieczeństwa.

3. Jeżeli jest to niezbędne wysyła inne dziecko lub pracownika po pomoc
( dyrektor, psycholog, dodatkowa woźna).

4. Następnie nauczyciel – świadek zdarzenia zawiadamia telefonicznie rodziców
o agresywnym zachowaniu dziecka i prosi o
niezwłoczny osobisty kontakt na terenie przedszkola.

5. Jeżeli rodzic odmawia pojawienia się w przedszkolu, nauczyciel mając na uwadze dobro

wychowanka pozostałych dzieci oraz swoje, w porozumieniu z dyrektorem, zawiadamia pogotowie.

6. Jeśli osobą poszkodowaną jest drugie dziecko – nauczyciel wychowawca zawiadamia o zdarzeniu

rodziców dziecka poszkodowanego i – jeśli jest to konieczne – prosi o przybycie do przedszkola.

Jednocześnie informuje rodzica o zgłoszeniu zdarzenia na Policję.

7. Dyrektor przedszkola zawiadamia Policję o zdarzeniu.

8. Dyrektor przedszkola oraz nauczyciel – świadek zdarzenia, wychowawca klasy

oraz psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem dziecka mającego problemy z zachowaniem:

 • analizują przyczyny niewłaściwego zachowania;

 • zobowiązują rodzica do systematycznej współpracy z przedszkolem;

 • proponują rodzicom formy oddziaływania na dziecko, które pomogą
  w zmianie zachowania dziecka;

10. Wszystkie podjęte decyzje i działania muszą zostać odnotowane
w dzienniku i/lub w zeszycie kontaktów z rodzicami;

11. Dyrektor, wychowawcy i ew. psycholog przeprowadzają rozmowę
z rodzicem dziecka pokrzywdzonego – informują o podjętych krokach
i proponują spotkanie w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, które ułatwi dziecku pokrzywdzonemu,

powrót do normalnego funkcjonowania
w przedszkolu po zdarzeniu.

12. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji dziecka
z rówieśnikami lub/i nauczycielami, wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka sugeruje

badania psychologiczne/terapię psychologiczną lub inne oddziaływania, w celu otrzymania dalszych

wskazówek dotyczących prowadzenia dziecka.

13. Wszystkie zachowania agresywne, zagrażające zdrowiu i/lub życiu dziecka agresywnego i/lub

innych dzieci czy pracowników zgłaszane są na Policję
(i powtarzane są wcześniejsze kroki procedury ).

14. W przypadku, kiedy dziecko w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla siebie i/lub

innych dzieci i pracowników przedszkola, nauczyciel w porozumieniu
z dyrektorem i psychologiem,
kieruje wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną wychowanka.

15. Ze wszystkich działań nauczyciele sporządzają notatki podpisywane przez osoby zainteresowane.

16. Z Procedurą postępowania z wychowankiem przejawiającym agresywne zachowania” rodzice (opiekunowie prawni) zostają zapoznani poprzez stronę internetową przedszkola oraz tablicę ogłoszeń dla rodziców.

 

Niniejsza procedura wchodzi w działania przedszkola z dniem 01.09.2017 r.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

WSZAWICY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 9

IM. „BAŚNIOWEJ KRAINY” W MIELCU

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz

chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Obowiązki dyrektora, pracowników przedszkola i Rodziców:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): powinni monitorować na bieżąco czystość skóry głowy

  dziecka, a w przypadku zauważenia wszawicy odizolować dziecko od innych dzieci,

  oczyścić głowę i zgłosić zdarzenie dyrektorowi przedszkola. Nie wolno przyprowadzać

  do przedszkola dziecka zarażonego wszawicą.

 2. Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi

  przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu.

 3. Dyrektor jest zobowiązany do zlecenia przeprowadzenia kontroli uprawnionej osobie,

  kontrolą obejmuje się wszystkie dzieci w przedszkolu.

Opis procedury:

 • Rodzice lub opiekunowie dziecka są informowani o terminie planowanej kontroli

  higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w danej grupie.

 • Dyrektor przedszkola, po uzyskaniu zgody rodziców (słownej lub pisemnej), zarządza

  dokonanie przez osobę uprawnioną kontroli czystości skóry wszystkich dzieci
  w grupie z zachowaniem zasady bezpieczeństwa i komfortu psychicznego dzieci.

 • Nauczycielka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę

o konieczności niezwłocznego podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy.

 

 • W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, dyrektor zarządza

  ponowną kontrolę i monitorowanie sytuacji przez nauczycieli.

 • W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować

  dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

 • W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.

 • Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów
  w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów,

  przestrzeganie zasad higieny ( własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają

  zagnieżdżenie się pasożytów.

 • Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.

 • Kontrolowanie głowy dziecka powinno odbywać się codziennie po przyjściu do domu:

  po powrocie z przedszkola, przychodni, sklepu, miejsc zbiorowych zabaw dzieci
  i innych miejsc skupiających ludzi.

 • Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem
  i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie
  z instrukcją umieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie

  kuracji w odstępstwie kilku dni ( mniej więcej 7-10 dni), w celu zabicia larw.
  Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest

  niezbędne, ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów.

 • Grzebienie i szczotki należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw

  wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze

  60 stopni ( temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki

  na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.

 • Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości

  głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy

  w przypadku ich zauważenia.

 • Rodzice powinni uczciwie poinformować przedszkole o wszawicy, co pomoże
  w kompleksowym załatwieniu sprawy.

 • Przedszkole zapoznaje z procedurą wszystkich rodziców i pracowników w celu

  skutecznego zapobiegania wszawicy.

 • Wszyscy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania postanowień procedury.

 • Z "Procedurą postępowania w przypadku wszawicy" rodzice (opiekunowie prawni) zostają zapoznani poprzez stronę internetową przedszkola oraz tablicę ogłoszeń dla rodziców.

 

 

 

 

PROCEDURA
POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM
I PRZEWLEKLE CHORYM

W
PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 9 IM. „ BAŚNIOWEJ KRAINY”
W MIELCU

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

  szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Cel procedury:

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego,

podczas jego pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu,

określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców
w stosunku do chorych dzieci.

Postanowienia ogólne:

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów,

  maści, żelów, itp.,) i preparatów zdrowotnych.

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

 2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. 

  Dzieci w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, chorób skórnych,

  zakaźnych oraz po urazach, np. złamaniach, zabiegach chirurgicznych, itp., nie mogą

  uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 3. Dyrektor lub nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego

  o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 4. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców

  (prawnych opiekunów) na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach
  i wycieczkach.

 5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich

  informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka

  (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne,

  choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.).
  Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy

  składać do dyrektora lub nauczyciela grupy. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka,

  na rodzicu (opiekunie prawnym) spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie

  szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej

  ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

 1. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie prawni) omawiają

  z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia

  dziecka do czasu  przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), zapewniając

  w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.

 2. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie
  o przebiegu choroby przewlekłej dziecka.

 3. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do

  rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.

 4.  W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego,

  nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe
  i rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

 5. Po każdej dłuższej nieobecności z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej, rodzice

  (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 

  lub pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzającego zakończenie

  leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 6. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych

  zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

 7. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy 

  ( podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka,

  ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne

  zmiany w zachowaniu, itp. ) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)

   o dolegliwościach dziecka.

 8. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice

  (opiekunowie prawni)  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

 9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi),

  nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu
  z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. 

  Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie)

  podają na upoważnieniu.

 10. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem

  do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych.

 11. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania,

  krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia,

  oparzenia i odmrożenia, zatrucia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań

  związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności

  oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców

  (opiekunów prawnych)  i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

Postanowienia końcowe:

 1. Procedura postępowania z dzieckiem chorym obowiązuje wszystkich pracowników

  Przedszkola Miejskiego Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu oraz rodziców

  (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni)  zostają zapoznani poprzez stronę internetową przedszkola oraz tablicę ogłoszeń dla rodziców.