Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego Nr 9

im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

 

Przedszkole Miejskie Nr 9, im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 26.05.2016

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2024

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020

 

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

 • Możliwa jest zmiana rozmiaru strony:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

 

 

Osoby odpowiedzialne za stronę deklarują dołożenie wszelkich starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 17 787 47 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak kontrastu

- materiały wideo nie posiadają napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przedszkole Miejskie Nr 9, im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego http://www.pm-9.mielec.pl mieli  pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz, aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Mielcu mieści się  w dwóch budynkach:

·       Budynek główny, ul. Pisarka 23: tel. 17 787 47 50

·       Filia Przedszkola znajdująca się w Szkole Podstawowej nr 8, ul. Tańskiego 3: tel. 17 787 47 55 

 

Budynek główny przy ulicy Pisarka 23

 1. Parterowy budynek, wszystko na jednej kondygnacji.
 2. Brak schodów, progów utrudniających wejście do budynku.
 3. Drzwi do przedszkola zostaną otwarte przez personel przedszkola po wciśnięciu dzwonka znajdującego się po prawej stronie wejścia.
 4. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek przedszkola posiada odrębny parking, wytyczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym
 7. Brak pętli indukcyjnych
 8. Na terenie przedszkola jest możliwość skorzystania z  języka migowego dla osób z dysfunkcją słuchu w trzech metodach komunikowania się:

·        język polski migowy (PJM)

 • system językowo-migowy (SJM)
 • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Filia Przedszkola znajdująca się w Szkole Podstawowej nr 8, ul. Tańskiego

 1. Przedszkole znajduję się na I piętrze, na które prowadzą schody
 2. W pobliżu budynku wydzielono kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym
 4. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 5. Budynek nie posiada windy.
 6. Brak pętli indukcyjnych
 7. Na terenie przedszkola jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób z dysfunkcją słuchu w trzech metodach komunikowania się (po wcześniejszym umówieniu).

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.