Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych

przez Gminę Miejską Mielec na rok szkolny 2017/2018

 Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr 757/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2017/18 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz Uchwale Nr XXIX/290/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli miejskich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Mielcu lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011 - 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie dziecka 

Oświadczenie zbiorcze 

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego  

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

·         wielodzietność rodziny kandydata,

·         niepełnosprawność kandydata,

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

·         objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko sześcioletnie zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Mielec

150

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego

2.

Dziecko pięcioletnie, dziecko czteroletnie oraz dziecko trzyletnie zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Mielec

40

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego

3.

Dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/ prawny opiekun) pracują lub studiują dziennie

za każdego pracującego lub studiującego rodzica 20

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), którego dotyczy to kryterium

4.

Zadeklarowana w oświadczeniu liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu miejskim

za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt

do uzyskania max 10

Pisemne oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów)

5.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu

45

Pisemne oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów)

6.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają w Mielcu

i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Mielec

19

Pisemne oświadczenie każdego z rodziców odrębnie (prawnych opiekunów)

 

 5.  Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.

 6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejskiej Mielec mogą być przyjmowani do przedszkola miejskiego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

 

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego.

3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.

5. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

6. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

13 – 24 lutego 2017 r.

10 –14 kwietnia 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

27 lutego –3 marca 2017 r.

18 – 19 kwietnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 marca 2017 r.

do godz. 15.00

24 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

13 – 15 marca 2017 r.

25 – 28 kwietnia 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 marca 2017 r.

do godz. 15.00

5 maja 2017 r.

do godz. 15.00.

 Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:   

·         do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

·         do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

·         do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

·         do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

UWAGI KOŃCOWE

1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Miejskiej Mielec można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Miejskiej Mielec jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.

4. W terminie 13 - 15 marca 2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2017/18. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

Życzymy trafnych wyborów przedszkola.

 Opracowanie: Barbara Grzech 

Koordynator ds. przedszkoli

Urząd Miejski w Mielcu