Zasady rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec na rok szkolny 2024/25

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru, które określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz UCHWAŁA NR XXVIII/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na stronie portalu Moje Miasto, pod adresem:

https://eurzad.um.mielec.pl

 Po wejściu na stronę należy:

 1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Dokonać rejestracji w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (maksymalnie 3) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

I. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów określone zostały w ZARZĄDZENIU NR 2151/2024 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

19 lutego

26 lutego
do godz. 12.00

rejestracja w systemie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Postępowanie rekrutacyjne

5 marca

19 marca do    godz. 12.00

 

rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

5 marca

 

25 marca

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

3 kwietnia

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Listy wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową)

3 kwietnia

 

10 kwietnia do godz. 12.00

 

potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

11 kwietnia

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

Postępowanie uzupełniające

11 czerwca

 

18 czerwca

do godz. 12.00

rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

11 czerwca

 

24 czerwca

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

3 lipca

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Listy wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową)

3 lipca

 

8 lipca do godz. 12.00

 

potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

9 lipca

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

II. Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca wykazane przez placówkę w danej grupie wiekowej. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola po zebraniu woli kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola. Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2018–2021 mające miejsce zamieszkania na terenie Mielca.

UWAGA:

1. Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola, ale dopiero na wolne miejsca pozostałe po zakończeniu postępowania uzupełniającego.

2. Rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2017 r. chcący zapisać dziecko do przedszkola lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

3. Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Mielcem będą przyjmowane (od września 2024 r.) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Mielca.

4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu,  do którego dziecko uczęszcza.

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Rodzic dziecka z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność układając listę wybranych przedszkoli, do których chciałby zapisać dziecko, wskazuje w zależności od preferencji:

- w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne lub

- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola.

 

III. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

- weryfikacja złożonych wniosków

- weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone lub może wezwać rodzica do uzupełnienia braków.

2. Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych                                                                                                                                            - po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

IV. Kryteria rekrutacyjne

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kryterium ustawowe

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba pkt

Wielodzietność rodziny kandydata                                      (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata 

(oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium system wygeneruje automatycznie, po jego zaznaczeniu)

200

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

200

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

200

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

200

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium system wygeneruje automatycznie, po jego zaznaczeniu)

200

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

200

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  uchwale  nr XXVIII/302/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Kryterium dodatkowe

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba pkt

Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

30

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

15

Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

25


Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

12

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację  w tym samym przedszkolu

Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium

20

Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub uczęszczające albo biorące udział w rekrutacji do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium

10

 

 

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

13 czerwca 2023 r. ruszy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szk. 2023/24. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

13 czerwca

 

19 czerwca

 

rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

20 czerwca

 

3 lipca

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

4 lipca

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Listy wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową)

5 lipca

7 lipca

potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

10 lipca

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

od 11 lipca

procedura odwoławcza

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na stronie portalu Moje Miasto:
https://eurzad.um.mielec.pl

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (maksymalnie 3) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Wolne miejsca

 

Placówka

Oddział

Liczba wolnych miejsc

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki - Czterolatki

12

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki - Czterolatki

7

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

3

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

5

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3

Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki

1

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

8

Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

6

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

3

Przedszkole Miejskie Nr 16 im „Jasia i Małgosi” w Mielcu

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki - Czterolatki

4

Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki - Czterolatki

3

 

 

61


 

 

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

na rok szkolny 2023/2024 będą dostępne w budynku przedszkola (ul. Pisarka 23).

 

Informacja o zakwalifikowaniu będzie również wysłana na adres mailowy

podany przy rekrutacji oraz widoczna na osobistym koncie rodzica

na stronie https://eurzad.um.mielec.pl/

 

UWAGA!

Rodzice zakwalifikowanych dzieci, decydujący się na przedszkole

do którego dziecko zostało zakwalifikowane, są zobowiązani

do 12 kwietnia do zalogowania się na konto

i potwierdzenie w systemie woli zapisu,

by dziecko zostało przyjęte.

 

 

 

  

Zasady rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec na rok szkolny 2023/24

 

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru, które określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz UCHWAŁA NR XXVIII/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na stronie portalu Moje Miasto, pod adresem:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

 

Po wejściu na stronę należy:

 

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (maksymalnie 3) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

I. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów określone są w ZARZĄDZENIU NR 1673/2023 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

20 lutego

27 lutego
do godz. 12.00

rejestracja w systemie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Postępowanie rekrutacyjne

7 marca

 

20 marca

 

rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

21 marca

 

3 kwietnia

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

4 kwietnia

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Listy wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową)

5 kwietnia

 

12 kwietnia

 

potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

13 kwietnia

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

Postępowanie uzupełniające

13 czerwca

 

19 czerwca

 

rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

20 czerwca

 

3 lipca

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

4 lipca

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Listy wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową)

5 lipca

 

7 lipca

 

potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

10 lipca

do godz. 15.00

ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

II. Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca wykazane przez placówkę w danej grupie wiekowej. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola po zebraniu woli kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola. Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017–2020 mające miejsce zamieszkania na terenie Mielca.

UWAGA:

1. Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola, ale dopiero na wolne miejsca pozostałe po zakończeniu postępowania uzupełniającego.

2. Rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. chcący zapisać dziecko do przedszkola lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

3. Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Mielec będą przyjmowane (od września 2023 r.) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Mielca.

4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu,  do którego dziecko uczęszcza.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Rodzic dziecka z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność układając listę wybranych przedszkoli, do których chciałby zapisać dziecko, wskazuje w zależności od preferencji:

- w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne lub

- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola.

 

III. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

- weryfikacja złożonych wniosków

- weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone lub może wezwać rodzica do uzupełnienia braków.

2. Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych                                                                                                                                            - wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

IV. Kryteria rekrutacyjne

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kryterium ustawowe

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba pkt

Wielodzietność rodziny kandydata                                      (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata 

(oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium system wygeneruje automatycznie, po jego zaznaczeniu)

200

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

200

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

200

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

200

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium system wygeneruje automatycznie, po jego zaznaczeniu)

200

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

200

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  uchwale  nr XXVIII/302/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2021 r.

Kryterium dodatkowe

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba pkt

Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

30

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

15

Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

25


Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

12

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację  w tym samym przedszkolu

Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium

20

Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub uczęszczające albo biorące udział w rekrutacji do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------

PONIŻEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UBIEGŁOROCZNEJ 

 --------------------------------

 

 

 

 

                                                                                UWAGA! 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do naszego przedszkola znajduje się w budynku przy ul. Pisarka.  

 

 

 

Informacja o wynikach rekrutacji uzupełniającej jest również dostępna na koncie eurzad.um.mielec.pl.

 

 

 

Jeśli rodzic/opiekun prawny podał adres mailowy podczas rejestracji wniosku, informacja o wynikach naboru zostanie również przesłana na jego skrzynkę mailową.

 

   

 

Uwaga!
W terminie 
od 1 lipca 2022r do 4 lipca 2022 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola,

 

 do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

  

 

Wolę przyjęcia, należy potwierdzić logując się na konto na stronie eurzad.um.mielec.pl

 

  

 

Niepotwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

20 czerwca 2022 r. ruszy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szk. 2022/23. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie a datą zakończenia tego etapu.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

20 czerwca

 

24 czerwca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

27 czerwca

 

29 czerwca

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

30 czerwca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

1 lipca

4 lipca

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

5 lipca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wolne miejsca:

Placówka

Oddział

Liczba wolnych miejsc

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu

im. Kubusia Puchatka

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki

2

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki - Czterolatki

5

 

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu

 

 

Oddział przedszkolny - 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

9

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

4

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

5

 

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

1

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki - Czterolatki

1

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

2

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

3

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

1

Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

 

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

6

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

1

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki

 

2

Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

1

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu

 

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

2

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

                2

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

1

Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i Małgosi” w Mielcu

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki - Czterolatki- Pięciolatki

 

4

 

Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

 

 

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

1

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki - Czterolatki

 

2

 

 

55

 

                                       

 


 

  

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których

 

        organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

 

na rok szkolny 2022/23

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/23 zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 

 Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu (08.03.2022 r. - 21.03.2022 r.).

 

 

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

21 lutego

28 lutego
do godz. 12.00

Rejestracja w systemie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli

8 marca

21 marca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

22 marca

 

4 kwietnia

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

5 kwietnia

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

6 kwietnia

 

11 kwietnia

 

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

12 kwietnia

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 13 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli

20 czerwca

 

24 czerwca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

27 czerwca

 

29 czerwca

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

30 czerwca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

1 lipca

 

4 lipca

 

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

5 lipca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza.

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

 

https://eurzad.um.mielec.pl

 

 

 

 

 

 

 

Po wejściu na stronę należy:

 

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

 

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

 

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca). Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

 

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

 

 

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

 

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

 

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

 

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

 

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

7.  Potwierdz elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

Informacje ogólne

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział zamieszkałe w Mielcu dzieci:

 

- trzyletnie (urodzone w 2019 r.)

 

- czteroletnie (urodzone w 2018 r.)

 

- pięcioletnie (urodzone w 2017 r.)

 

- sześcioletnie (urodzone w 2016 r.) 

 

- z odroczonym  obowiązkiem  szkolnym, które  kontynuują  przygotowanie  przedszkolne  w przedszkolu.

 

 

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

              Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.   

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów)

 

- zwrócić się do Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

W tym celu Prezydent Miasta:

 

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu

 

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji

 

- może  zlecić  przeprowadzenie  wywiadu,  aby  zweryfikować  oświadczenie   o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 

              Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

 

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

 

 

 

Lp.

Kryterium

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko z rodziny wielodzietnej

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium system wygeneruje automatycznie, po jego zaznaczeniu)

2.

Dziecko z niepełnosprawnością

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3.

Dziecko, którego rodzic/e albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4.

Dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców

oświadczenie oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający samotne wychowanie

5.

Dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  w  uchwale  nr XXVIII/302/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2021 r., tzw. kryteria samorządowe.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

30 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

2.

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

15 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

3.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

25 pkt


Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

4.

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

12 pkt

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację  w tym samym przedszkolu

20 pkt

Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium

6.

Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub uczęszczające albo biorące udział w rekrutacji do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

10 pkt

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium

 

 

 

              Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  w  formie  listy  dzieci   zakwalifikowanych   i   niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają w systemie informatycznym wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

              Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

 

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  dziecka  do przedszkola w terminie 7 dni  od  dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 - wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

 

 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

 

Rodzic dziecka z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność układając listę wybranych przedszkoli, do których chciałby zapisać dziecko, wskazuje w zależności od preferencji:

 

- w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

 

lub

 

- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

 

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.

 

 

 

  

 

Sporz. Agata Tołstow, podinspektor, 31.01.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga rodzice! Rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szk. 2021/22. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

 

Szczegóły: harmonogram,  sposób postępowania oraz wykaz wolnych miejsc znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie a datą zakończenia tego etapu.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

21 czerwca

 

25 czerwca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

28 czerwca

 

30 czerwca

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

1 lipca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

2 lipca

5 lipca

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

6 lipca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 7 lipca

Procedura odwoławcza.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca). Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wolne miejsca: 

Placówka

Oddział

Liczba wolnych miejsc

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki - Czterolatki

10

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

5

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu

 

Odziała przedszkolny ogólnodostępny - 5 godzinny "Rzochów"- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

     11

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu

Oddział przedszkolny - 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

    13

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki-Czterolatki-Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

       8

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

       3

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

1

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

6

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3

Przedszkole Miejskie Nr 9

im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

    6

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

     2

Przedszkole Miejskie Nr 12

im. Marii Konopnickiej w Mielcu

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

1

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki

1

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu

 

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

             7

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki

3

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

1

 

Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

 

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

2

Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki - Czterolatki

5

Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 5 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

11

                                              

                                                                             

 

 

 

{/AF} 

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola znajduje się w budynku przy ul. Pisarka.  

 

Informacja o wynikach rekrutacji jest również dostępna na koncie eurzad.um.mielec.pl.

 

Jeśli rodzic/opiekun prawny podał adres mailowy podczas rejestracji wniosku, informacja o wynikach naboru zostanie również przesłana na jego skrzynkę mailową.

   

Uwaga!
W terminie 
od 17 kwietnia 2021 r. do 22 kwietnia 2021 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola,

 do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

  

Wolę przyjęcia, należy potwierdzić logując się na konto na stronie eurzad.um.mielec.pl

  

Niepotwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których

        organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

na rok szkolny 2021/22

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/22 zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu (16.03.2021 r. - 31.03.2021 r.).

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1 marca

8 marca
do godz. 12.00

Rejestracja w systemie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli

16 marca

31 marca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

1 kwietnia

 

15 kwietnia

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

16 kwietnia

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

17 kwietnia

 

22 kwietnia

 

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli

21 czerwca

 

25 czerwca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

28 czerwca

 

30 czerwca

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

lipca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

lipca

 

5 lipca

 

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

6  lipca

do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 7 lipca

Procedura odwoławcza.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

 

 

Po wejściu na stronę należy:

1.Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca). Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

 

2.Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznym i systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5.Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Informacje ogólne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział zamieszkałe w Mielcu dzieci:

- trzyletnie (urodzone w 2018 r.)

- czteroletnie (urodzone w 2017 r.)

- pięcioletnie (urodzone w 2016 r.)

- sześcioletnie (urodzone w 2015 r.) 

-z odroczonym  obowiązkiem  szkolnym, które  kontynuują  przygotowanie  przedszkolne  w przedszkolu.

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 

              Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

              Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów)

- zwrócić się do Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent Miasta:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji

- może  zlecić  przeprowadzenie  wywiadu,  aby  zweryfikować  oświadczenie   o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie   z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w  wychowaniu.

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

              Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

 

Lp.

Kryterium

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko z rodziny wielodzietnej

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium system wygeneruje automatycznie, po jego zaznaczeniu)

2.

Dziecko z niepełnosprawnością

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3.

Dziecko, którego rodzic/e albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4.

Dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców

oświadczenie oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,dokument poświadczający samotne wychowanie

5.

Dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  w  uchwale  nr XXVIII/302/2021Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2021 r., tzw. kryteria samorządowe.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

30 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

2.

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

15 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

3.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

25 pkt


Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

4.

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

12 pkt

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację  w tym samym przedszkolu

20 pkt

Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium

6.

Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub uczęszczające albo biorące udział w rekrutacji do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

10 pkt

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium

 

              Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  w  formie  listy  dzieci   zakwalifikowanych   i   niezakwalifikowanych do przyjęcia.

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają w systemie informatycznym wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

              Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia  i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte,mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  dziecka  do przedszkola w terminie 7 dni od  dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 - wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Narozstrzygnięciedyrektoraprzedszkolasłużyskargadosąduadministracyjnego.

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Rodzic dziecka z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność układając listę wybranych przedszkoli, do których chciałby zapisać dziecko, wskazuje w zależności od preferencji:

- w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca

dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok 2021/2022

do publicznych przedszkoli

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA NR 887/2021

 

Wszelkie nowe informacje dotyczące rekrutacji będą znajdować się na naszej stronie internetowej.