W piątek (20.04) dzieci z gr. IV i V, a w poniedziałek (23.04)

 

dzieci z gr. VII i VIII udadzą się do Muzeum Oborskich

 

na zajęcia "I ty możesz zostać grafikiem".

 

 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

by dziecko  zostało przyjęte zobowiązani są do złożenia

POTWIERDZENIA WOLI

 

zapisu dziecka do przedszkola

  

do 05.04.2018

 

Druk dostępny w przedszkolu.

 

 

 

Informacja dla Rodziców

 

 

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia
25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc
w przedszkolu komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęcia dokonując publicznego losowania.

 

W związku z powyższym w tych przedszkolach, w których zaistnieje taka sytuacja zostanie przeprowadzone losowanie w dniu 29.03.2018. W PM-9 będzie ono mieć miejsce o godz. 10:30

 

Losowanie, o którym mowa powyżej:

·        Przeprowadza komisja rekrutacyjna w siedzibie przedszkola

·        Jest tajne

·        Losowanie przeprowadza się poprzez umieszczenie w pojemniku przygotowanych kart z imieniem i nazwiskiem kandydata, które znajdują się każda w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym wcześniejsze odczytanie nazwiska kandydata

 

·        Z przeprowadzonego losowania komisja rekrutacyjna sporządza protokół.

Rodziców, którzy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola

zapraszamy na stronę:

mielec.formico.pl

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

·         Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się    z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6lat.Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

·         Dzieci z odroczonym  obowiązkiem  szkolnym  kontynuują  przygotowanie  przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

·         Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Mielca wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

 

1.W tym roku postępowanie rekrutacyjne po raz pierwszy zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Zgodnie z nim wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie od 13 do 23 marca 2018 r. Podkreślić należy, iż ani data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, wydrukowania wniosku, złożenia wniosku w przedszkolu, czy też zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci do przedszkola.

 

2.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku  szkolnym 2018/2019 w  przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

3. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 

·         Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Biorą w nim udział zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec: dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach2015-2012) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Miejskiej Mielec mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami. Rodzice/prawni  opiekunowie  dzieci  urodzonych  w  2016  r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach  mogą  ubiegać  się  o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5lat.

 

·         Rodzice/prawni opiekunowie po zalogowaniu na stronę mielec.formico.pl:

-        wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

-         drukują    wypełniony      wniosek      i      po      podpisaniu,     składają     go w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

·         We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich  preferencji  w  porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

·         Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

·         Za  sprawdzenie  i  potwierdzenie   zgodności   informacji   zawartych   we  wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola.

 

·         Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Wzory oświadczeń dostępne będą w systemie informatycznym w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

·         Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

 

·         Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym we wniosku.

 

·         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-        żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-        zwrócić się do Prezydenta Miasta Mielca o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

·         W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 

·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

-         w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

-         w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  w  uchwale  nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Mielcu, tzw. Kryteria samorządowe.

 

·         Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  w  formie  listy  dzieci   zakwalifikowanych   i   niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

·       Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane  do  przyjęcia   i   rodzice   potwierdzili   wolę   zapisu   i   podaje   do   publicznej    wiadomości    listę    kandydatów    przyjętych    i    nieprzyjętych   do przedszkola.

 

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

-        wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  dziecka  do  przedszkola  w   terminie   7   dni   od   dnia   podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-   wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, na                  rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

4. Rekrutacja dzieci z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność

 

·         Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

-        w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

-        w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

·         Kopię  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanego  ze  względu  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu, wskazanym  na liście preferencji.

 

·         O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

·         Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.

 

Życzymy trafnych wyborów przedszkola!

 

 

{/AF}